Siirry suoraan sisältöön
Etusivu | Tietoa meistä | Yhdistykset | Jäsenille | Medianurkka | Hae
Huijausviestit ja huijauspuhelut - Millaisia huijauksia on liikkeellä?

Olemme saaneet tietoomme ikäviä ikäihmisiin kohdistuneita huijauksia. Haluamme muistuttaa jäsenistöämme olemaan tarkkana. Lue lisää

Toimintapäivät Kiponniemessä 2.-3.9.2024 - Tule mukaan!

Tule mukaan KRELLIn toimintapäiville 2.-3.9.2024 Kiponniemen toimintakeskukseen (Kiponniementie 84, Jyväskylä)  Lue lisää

Keinoja ja materiaaleja kaatumisen ehkäisemiseksi

UKK-instituutilta löydät hyviä materiaaleja kaatumisriskin arvioimiseksi sekä keinoja kaatumisten ehkäisyyn Lue lisää

Teemavuosi 2024 ”Muista minut” kutsuu kohtaamaan lähimmäisiä

Ideoita teemavuoteen Lue lisää

Harjoita muistiasi ja tue niin aivojesi terveyttä

www.muistipuisto.fi Sivusto sisältää aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä. Käyttäjä oppii puistossa myös aivojen toimintakykyä edistäviä keinoja. Muistipuisto on kehitetty käyttäjälähtöisesti Miina ... Lue lisää

KRELLIn vuosikokous ja kevätjuhla Joensuussa 23.5.2024

KRELLIn vuosikokous ja kevätjuhla pidetään torstaina 23.5.2024 Joensuussa, Rantakylän kirkossa (Rantakylänkatu 2, Joensuu). Lue lisää

Riihimäen Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

Riihimäen yhdistyksen väkeä kesäretkellä

Riihimäen yhdistyksen kesäretki

Hyvä ystävä!
Oletko jo löytänyt eläkeläisenä paikan, johon tunnet kuuluvasi? Kristilliset eläkeläiset kutsuu Sinua mukaan toimintaan, jossa löytyy yhteyttä, ohjelmaa, viihtymistä Jumalan Sanan virvoittavilla lähteillä ja informaatiota eläkeläistä ja vanhenevaa ihmistä kiinnostavista asioista. Itsenäisenä yhdistyksenä toimimme yhteisen uskomme pohjalta, sitoutumatta puolue tai seurakuntarajoihin. Tahdomme, että eläkeläisten etuja hoidetaan kristilliseltä pohjalta.

Kokoonnumme Riihimäen Vanhalla käräjätalolla (Palstakatu 7 - 9) ja Kirkkopuiston seurakuntakodilla, kun sen remontti valmistuu loppusyksystä joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 13.30. Tilaisuudessa on tarjolla kahvia ja leivonnaisia sekä luentoja ikäihmisiä kiinnostavista tärkeistä asioista. Ohjelmat ilmoitetaan paikallislehdessä. Lisäksi järjestämme kesäisin retkiä eri kohteisiin ja pidämme virkistäytymispäivän kesäseuroineen mökillä järven rannalla.

Puheenjohtaja

Pirkko Kalliomäki, puh. 045-1133776,  pirkko.kalliomaki(at)gmail.com **@**  
 

Sihteeri
Sinikka  Peltola, puh. 040 849 4904,  peltola.sinikka(at)kolumbus.fi   

Rahastonhoitaja
Eila Wallenius, puh. 0503138540

 

 

                  

Säännöt

 

Riihimäen Seudun Kristilliset Eläkeläiset ry

 

Säännöt hyväksytty PRH 17.1.2019

                              

 

 

1 §                        

Yhdistyksen nimi on   Riihimäen Seudun Kristilliseeet Eläkeläiset ry                       

Yhdistyksen kotipaikkana on Riihimäki

 

Tarkoitus

 

2 §                        

Yhdistyksen toiminta pohjautuu Raamatun arvomaailmaan. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa eläkkeensaajille ja eläketurvaa tarvitseville henkilöille henkisiä ja hengellisiä virikkeitä, valvoa heidän sosiaalisia etujaan, pyrkiä poistamaan heidän asemassaan ilmeneviä epäkohtia, torjua syrjäytymistä, auttaa lähimmäisiä sekä edistää heidän terveydellisen kuntonsa ylläpitämistä.

 

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton eikä kuulu minkään hengellisen liikkeen tai kirkkokunnan alaisuuteen. Yhdistys on paikallistasolla valtakunnallisen Kristillinen Eläkeliitto ry:n jäsenyhdistys.

 

Toiminta 

 

3 §                        

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 

 1. tehdä aloitteita ja esityksiä paikallistasolla eläkeläisten aseman parantamiseksi
 2. kehittää paikallistason kuntoutus-, virkistys- ja avohuoltomahdollisuuksia  c) järjestää koulutusta
 1. järjestää hengellisiä tilaisuuksia ja konsertteja
 2. järjestää retkiä ja leirejä
 3. järjestää myyjäisiä
 4. harjoittaa tiedotustoimintaa
 5. harjoittaa vapaaehtoista sosiaalipalvelua kuten esimerkiksi vierailuja ryhminä palvelutaloissa ja sairaaloissa, yksilöinä henkilökohtaista lähimmäisen auttamista, asiointi- ja saattoapua, ulkoilu- ja harrastusseurana oloa ja kuljetusapua. 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 

 1. kerätä järjestämissään tilaisuuksissa vapaaehtoisia uhrilahjoja (kolehtej
 2. järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia 
 3. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 4. hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. e) harjoittaa tarvikemyyntiä kuten esimerkiksi adressien ja korttien välitystä

 

 1. JÄSENYYS

 

Jäsenet 

 

4 §

Yhdistyksen jäsenenä voi olla eläkeläinen tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Jäsenen velvollisuudet

 

5 §

Jäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

 

Jäsenen tulee toimia yhdistyksen sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti sekä pyrkiä edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä.

 

Jäsenen tulee ilmoittaa yhdistykselle jäsenrekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset.

 

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

6 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

 

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Eronnut tai erotettu jäsen menettää oikeutensa yhdistyksessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PÄÄTÖSVALTA JA HALLINTO

 

Toimielimet

 

7 §

Yhdistyksen päätäntäoikeutta käyttää yhdistyksen kokous. 

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitus voi määrättyjen asioiden hoitamista varten asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä.

 

Yhdistyksen kokous

 

8 §

Varsinaiset yhdistyksen kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa

(vuosikokous) ja syys- lokakuussa (syyskokous) ennen piiriyhdistyksen ja Kristillisen Eläkeliitto ry:n kokouksia.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta lehti-ilmoituksella, kirjeitse tai sähköpostitse. 

 

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin. Jos joku jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä ja sitä kannatetaan, on sellainen toimitettava. 

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen avaus

 

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                   

 

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

 1. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

 1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

 

 1. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

 1. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen avaus

 

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                    

 

 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

 1. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

 1. vahvistetaan seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio

 

 1. päätetään hallituksen jäsenten, muiden luottamushenkilöiden ja kokouksiin valittujen edustajien matka- ym. korvauksista sekä toiminnantarkastajan palkkioista.

 

 1. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja yksi (1) – kaksi (2) yleisvarajäsentä erovuoroisten tilalle

 

 1. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

 

 1. valitaan piirikokousedustajat ja heille varaedustajat, yksi (1) kutakin alkavaa kahtakymmentä (20) jäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi (5)

 

10. valitaan edustajat ja heille varaedustajat Kristillinen Eläkeliitto ry:n kokouksiin, yksi (1) kutakin alkavaa sataa (100) jäsentä kohti, kuitenkin enintään viisi (5).

 

11. päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta

 

12. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii käsitellä asian ja se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

Yhdistyksen hallitus

 

9 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2 - 6 jäsentä ja yksi (1) – kaksi (2) varajäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallituksen jäsenet ja yksi (1) – kaksi (2) yleisvarajäsentä valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain puolet (1/2) erovuorossa.  Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

 

Mikäli jäsen eroaa kesken toimikautensa, valitaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa hänen tilalleen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen. Jos hallituksen jäsen ei täytä tätä edellytystä, on hänen erottava hallituksen jäsenyydestä.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen tehtävänä on mm.

 

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaan 
 2. päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenen erottamisesta
 3. valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja esitellä niissä käsiteltävät asiat
 4. huolehtia tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen laatimisesta
 5. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus
 6. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä, hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta
 7. ottaa palvelukseen ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän työsuhteensa ehdoista
 8. edustaa yhdistystä ilman eri valtuutusta sekä valvoa yhdistyksen oikeutta oikeudenkäynneissä ja muissa asioissa
 9. nimetä tarvittaessa henkilöt edustamaan yhdistystä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty
 10. hoitaa jäsenyyksistä johtuvat velvoitteet
 11. ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin yhdistyksen  tarkoituksen edistämiseksi.

 

 1. ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

 

Tili- ja toimintavuosi sekä toiminnantarkastus

 

10 §

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.  

 

Toiminnantarkastajan tulee antaa tarkastuksestaan kirjallinen lausuntonsa kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

Nimen kirjoittaminen

 

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kaksi (2) yhdessä.

 

Sääntöjen muuttaminen ja purkautuminen

 

12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden (2) vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen päätökset. Kummassakin kokouksessa on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannatettava.

 

Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet varat luovutetaan Kristillinen Eläkeliitto ry:lle tai sen määräämään toimintaan purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

 

                              

 

 

                     
 

                                                                         

              

     

                                         

            

 

                                         

 

                                       

   

 

   

   

                                                          
 

                                                                

 

                                 
 

Siirry ajankohtaisten aiheiden linkkeihin.